• sprawy spadkowe adwokat Wrocław
 • porady prawne odszkodowania Wrocław
 • rozwód dobry adwokat
 • adwokat Wrocław sprawy karne

SPECJALIZACJE


SPRAWY CYWILNE

W swojej praktyce poruszam się w szeroko pojętych obszarach prawa cywilnego, posiadając doświadczenie i prowadząc sprawy z zakresu:

 • nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie,
 • rozliczenia konkubinatów oraz związków partnerskich,
 • sprawy o zapłatę,
 • postępowania nakazowe i upominawcze oraz spory gospodarcze pomiędzy przedsiębiorcami,
 • obsługa prawna przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości lokalowych oraz gruntowych,
 • wstąpienie w stosunek najmu w miejsce zmarłego najemcy mieszkania komunalnego,
 • reprezentowanie osób zajmujących lokale komunalne w sprawach o zapłatę i eksmisję z powództwa gminy,
 • prowadzenie postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych, reprezentowanie i nadzór nad przebiegiem postępowania,
 • sprawy z zakresu prawa osobowego – uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu, ubezwłasnowolnienie,
 • analiza i opiniowanie umów deweloperskich i prospektów informacyjnych, sporządzanie umów rezerwacyjnych i przedwstępnych umów sprzedaży.

SPRAWY RODZINNE

Wśród spraw rodzinnych prowadzę w szczególności:

 • sprawy rozwodowe, w tym z orzekaniem o winie
 • podział majątku, zniesienie współwłasności
 • sprawy o orzeczenie separacji
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • sprawy o zasądzenie lub podwyższenie alimentów oraz o uchylenie obowiązku alimentacyjnego
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej (ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie, przywrócenie)
 • ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa

SPRAWY SPADKOWE

W zakresie zagadnień dotyczących spraw spadkowych udzielam porad prawnych i prowadzę na wszystkich etapach sprawy dotyczące w szczególności:

 • ustalenia kręgu spadkobierców
 • dziedziczenia ustawowego i testamentowego
 • przyjęcia i odrzucenia spadku
 • stwierdzenia nabycia spadku
 • dział spadku
 • roszczenia o zachowek
 • zapis testamentowy
 • odpowiedzialność za długi spadkowe

SPRAWY KARNE (w tym karne wykonawcze, wykroczenia)

Udzielam pomocy prawnej na wszystkich etapach postępowania karnego jako obrońca oskarżonych, pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych, a także w postępowaniu wykonawczym oraz w sprawach dotyczących wykroczeń, w tym w szczególności:

 • obrony podejrzanych oraz oskarżonych we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach:
  • postępowanie przygotowawcze,
  • reprezentowanie przed sądami,
  • apelacje,
  • zażalenia.
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem:
  • zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
  • reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego i obrona jego praw.
 • sprawy dotyczące odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności,
 • udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary,
 • obrona obwinionego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.