• porady prawne sprawy rodzinne, karne cywilne Wrocław
 • porady prawne odszkodowania Wrocław
 • odszkodowania za błędy medycyny kosmetycznej
 • odszkodowania zabiegi kosmetyczne Wrocław

SPECJALIZACJE


SPRAWY CYWILNE

W swojej praktyce poruszam się w szeroko pojętych obszarach prawa cywilnego, posiadając doświadczenie i prowadząc sprawy z zakresu:

 • nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie
 • rozliczenia konkubinatów oraz związków partnerskich
 • sprawy o zapłatę
 • postępowania nakazowe i upominawcze oraz spory gospodarcze pomiędzy przedsiębiorcami
 • wstąpienie w stosunek najmu w miejsce zmarłego najemcy mieszkania komunalnego
 • reprezentowanie osób zajmujących lokale komunalne w sprawach o zapłatę i eksmisję z powództwa gminy
 • prowadzenie postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych, reprezentowanie i nadzór nad przebiegiem postępowania
 • sprawy z zakresu prawa osobowego – uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu, ubezwłasnowolnienie
 • analiza i opiniowanie umów deweloperskich i prospektów informacyjnych, sporządzanie umów rezerwacyjnych i przedwstępnych umów sprzedaży

SPRAWY RODZINNE

Wśród spraw rodzinnych prowadzę w szczególności:

 • sprawy rozwodowe, w tym z orzekaniem o winie
 • podział majątku, zniesienie współwłasności
 • sprawy o orzeczenie separacji
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • sprawy o zasądzenie lub podwyższenie alimentów oraz o uchylenie obowiązku alimentacyjnego
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej (ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie, przywrócenie)
 • ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa

SPRAWY SPADKOWE

W zakresie zagadnień dotyczących spraw spadkowych udzielam porad prawnych i prowadzę na wszystkich etapach sprawy dotyczące w szczególności:

 • ustalenia kręgu spadkobierców
 • dziedziczenia ustawowego i testamentowego
 • przyjęcia i odrzucenia spadku
 • stwierdzenia nabycia spadku
 • dział spadku
 • roszczenia o zachowek
 • zapis testamentowy
 • odpowiedzialność za długi spadkowe

ODSZKODOWANIA

Obecnie rynek medycyny estetycznej rozwija się w lawinowym tempie. Oferowane są różnego rodzaju mniej lub bardziej inwazyjne zabiegi, mające skorygować defekty urody. Niestety nie zawsze jakość świadczonych usług oraz kompetencje osób je wykonujących są na najwyższym poziomie. Wynikiem postępowania niezgodnie ze sztuką są błędy i nieprawidłowości skutkujące powikłaniami i uszczerbkiem na zdrowiu osób poddających się zabiegom medycyny estetycznej. Przy ścisłej współpracy ze specjalistą z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii prowadzę sprawy związane z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych, w tym w szczególności:

 • sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienie za powikłania i uszczerbek na zdrowiu wywołany błędami podczas zabiegów kosmetycznych oraz zabiegów medycyny estetycznej
 • sprawy dotyczące niewykonania i niewłaściwego wykonania usług z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii.
 • postępowania wobec ubezpieczycieli oraz osób i podmiotów odpowiedzialnych w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych, w tym z tytułu zdarzeń komunikacyjnych

SPRAWY KARNE (w tym karne wykonawcze, wykroczenia)

Udzielam pomocy prawnej na wszystkich etapach postępowania karnego jako obrońca oskarżonych, pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych, a także w postępowaniu wykonawczym oraz w sprawach dotyczących wykroczeń, w tym w szczególności:

 • obrony podejrzanych oraz oskarżonych we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach (postępowanie przygotowawcze, reprezentowanie przed sądami, apelacje, zażalenia)
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem (zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego i obrona jego praw)
 • postępowania w przedmiocie wydania listu żelaznego
 • sprawy dotyczące odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności
 • udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary
 • obrona obwinionego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia